Biz Guest Live! 'พจ-ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล' นักธุรกิจดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation

ดิจิทัล เศรษฐกิจ และกบต้มที่กำลังจะตายในน้ำเดือด ทางรอดสำคัญของโลกธุรกิจที่เราต้องมองให้ทะลุปรุโปร่ง

#BizKlass #YourMasterClass 

Econ & Biz

Inspiration

Big Guys

Contact Bizklass

Monchai   Wongkittikraiwan

yourbizklass@gmail.com

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SoundCloud
Send a message

© 2020 by Monchai Wongkittikraiwan